Microsoft Access – budowanie nowych baz danych

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Microsoft Access – budowanie nowych baz danych

04 11 2020 - 06 11 2020 - Warszawa

Kategoria:

Cel szkolenia

1) Projektowanie tabel do przechowywania danych biznesowych
2) Budowanie interfejsów ułatwiających użytkownikom dostęp do danych (formularze)
3) Przeglądanie i drukowanie na pożądanym poziomem szczegółowości informacji (raporty)

Opis szkolenia

Szkolenie przekazuje wiedzę która jest fundamentalna dla każdego projektanta bazodanowego, tzn. w jaki sposób gromadzić dane w bazach danych by były one użyteczne dla prowadzonego biznesu. Ponadto szkolenie kreuje u kursantów potrzebę rozwijania baz danych o kolejne autorskie interfejsy dostępu do danych oraz potrzebę eleganckiego prezentowania danych w postaci raportów.

Umiejętności pozyskane na szkoleniu

Kategoria 1: Projektowanie baz danych
– Projektowanie tabel do przechowywania danych biznesowych
– Dobór odpowiednich typów danych do przechowywania wartości danych
– Wymuszanie wartości w kolumnie podczas wprowadzania danych
– Naprowadzanie użytkownika na właściwy format wprowadzanych danych
– Wymuszanie wprowadzania danych z określonego przedziału wartości
– Uzależnianie wartości jednej kolumny od wartości w innych kolumnach
– Wymuszanie unikalności danych w kolumnie
– Wymuszanie spójności danych miedzy tabelami

Kategoria 2: Projektowanie formularzy
– Tworzenie formularzy do przeglądania i edycji  danych
– Logiczne grupowanie informacji przy pomocy zakładek (kart)
– Ograniczanie zakresu dostępnych wartości przy pomocy kontrolek wyboru opcji
– Tworzenie list rozwijanych do wyboru jednej z możliwych opcji
– Wyświetlanie kalendarza do wskazywania daty na formularzu
– Wymuszanie spójności danych wprowadzanych przy pomocy formularz
– Budowanie złożonych formularzy do prowadzania danych do wielu tabel
– Tworzenie połączeń między formularzami
– Drobne usprawnianie formularzy przy pomocy języka VBA

Kategoria 3: Projektowanie raportów
– Budowanie raportów pod kątem logicznej prezentacji danych
– Zwiększanie przejrzystości raportów poprzez formatowanie jego elementów
– Numerowanie stron raportu, dodawanie daty i godziny sporządzenia raportu
– Porządkowanie danych poprzez ich grupowanie i sortowanie
– Dodawanie kolumn obliczeniowych i wierszy podsumowujących
– Dodawanie wypunktowania i numerowania dla pozycji raportu
– Formatowanie warunkowe danych
– Parametryzacja raportów w oparciu o wartości podane w formularzu
– Parametryzacja raportu w oparciu o tabelę z parametrami

Adresaci szkolenia
 
Szkolenie przeznaczony jest dla osób pracujących z MS Access a chcących rozwinąć swoje umiejętności o rozbudowywanie istniejących baz lub tworzenie nowych baz danych. Od kursanta szkolenia wymagane jest wiedza na temat tworzenia kwerend w stopniu umożliwiającym wyszukiwanie, łącznie oraz grupowanie danych (w tym znajomość podstawowych funkcji skalarnych).

Program

Moduł 1: Tworzenie dobrych projektów bazodanowych
– Terminologia systemów bazodanowych
– Obiekty podlegające modelowaniu
– Tabela jako miejsce składowania danych
– Zasady rozdzielania informacji na tabele
– Identyfikacja kluczy prosty, złożonych, naturalnych i sztucznych w tabelach
– Modelowanie związków jeden do wielu oraz wiele do wielu między obiektami
– Wzbogacanie związków o ich atrybuty
– Modelowanie zjawisk zmiennych w czasie

Moduł 2: Implementacja relacyjnej bazy danych
– Możliwości MS Access
– Implementacja bazy danych w MS Access
– Tworzeni i zarządzanie tabelami
– Praca z kolumnami tabeli
– Istota konwencji nazewnictwa pól w tabeli
– Modyfikowanie danych w tabeli

Moduł 3: Integralność danych w tabelach
– Definiowanie typów danych dla kolumn
– Przegląd i dobór odpowiednich typów danych
– Wymuszanie prowadzenia wartości w kolumnie
– Tworzenie własnych reguł poprawności wprowadzanych danych
– Naprowadzanie użytkownika na właściwy format danych
– Wymuszanie unikalności danych
– Tworzenie więzów integralności danych między tabelami
– Kaskadowe operacje na danych

Moduł 4: Wprowadzenie do formularzy
– Idea formularzy
– Tworzenie formularzy  pojedynczych, ciągłych , dzielonych
– Wykorzystywanie poszczególnych sekcji w formularzach
– Możliwości definiowania źródła danych dla formularzy
– Praca z formantami  (kontrolkami)
– Uatrakcyjnianie wyglądu formularzy

Moduł 5: Formularze do wprowadzania danych
– Wyświetlanie podpowiedzi
– Sprawdzanie poprawności w prowadzanych danych
– Naprowadzanie użytkownika na właściwy format danych
– Ograniczanie zakresu dostępnych opcji  przy pomocy pól wyboru, grup opcji i list rozwijanych

Moduł 6: Formularze rozbudowane
– Rozbudowa formularzy o podformularze
– Parametryzacja formularzy
– Tworzenie powiązań między formularzowych
– Usprawnienia VBA
– Tworzenie szybkich łączy

Moduł 7: Prezentacja informacji
– Tworzenie i zarządzanie raportami
– Tworzenie szablonu raportu za pomocą kreatora
– Tworzenie raportów w widoku projektu
– Definiowanie parametrów strony raportu
– Możliwości definiowania źródła raportu
– Znaczenie różnych sekcji w raporcie
– Zwiększanie przejrzystości raportu
– Sortowanie danych
– Formatowanie wyglądu pól informacyjnych
– Praca z formantem linii
– Osadzanie grafiki
– Dodawanie numerów stron
– Dodawanie daty i godziny

Moduł 8: Rozszerzone możliwości raportowania
– Grupowanie danych na raporcie
– Tworzenie list wypunktowanych i numerowanych
– Zastosowanie formantów obliczeniowych w raporcie
– Formatowanie warunkowe

Moduł 9: Tworzenie raportów w oparciu o parametry z formularza
– Powiązanie raportu z formularzem
– Parametryzacja raportów w oparciu o wartości podane w formularzu
– Centralna parametryzacja raportu

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1690 zł + 23% VAT
Koszt uczestnictwa dwóch i więcej osób: 1590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Czas trwania: 3 dni szkoleniowe

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

04 11 2020 - 06 11 2020 - Warszawa

Nasi Klienci