Szkolenie online Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server – specjalizacja II stopnia

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Szkolenie online Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server – specjalizacja II stopnia

10 10 2024 - 11 10 2024 - Online
21 11 2024 - 22 11 2024 - Online
05 12 2024 - 06 12 2024 - Online
30 01 2025 - 31 01 2025 - Online

Kategoria: , ,

Adresaci szkolenia
 
Szkolenie jest dedykowane tym, którzy zamierzają poszerzyć swój wachlarz umiejętności wykorzystywania języka Transact-SQL do wyszukiwania rozproszonych informacji w relacyjnych bazach danych MS SQL Server. Umiejętności nabyte w trakcje szkolenia są przydatne w codziennej pracy osób tworzących różnorodne raporty i zestawienia. Od kursanta szkolenia wymagana jest znajomość języka T-SQL w stopniu pozwalającym tworzenie zapytań wybierających, łączących i filtrujących dane. Doskonałym przygotowaniem jest ukończenie kursu: Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server – specjalizacja I poziomu.

Cel szkolenia

1) Zaawansowane wyszukiwanie danych oparte na zagnieżdżaniu zapytań
2) Grupowanie danych oraz wykonywanie obliczeń na pogrupowanych danych
3) Wykorzystywanie funkcji skalarnych w zwracaniu, wyszukiwaniu i grupowaniu danych
4) Łączenie i porównywanie danych z różnych tabel (pionowe operacje na zbiorach)

Opis szkolenia

Szkolenie uzupełnia wiedzę i umiejętności kursantów do poziomu pozwalającego wynieść ich dotychczasowe zapytania T-SQL na szych ich możliwości. Laboratoria kładą duży nacisk na wykorzystywanie systemowych funkcji skalarnych pozwalających na niestandardowe zwracanie, filtrowanie oraz grupowanie danych. Dzięki temu, kursant będzie potrafił pisać zapytania od tych najprostszych aż po te najbardziej zaawansowane.  

Umiejętności pozyskane na szkoleniu

Kategoria 1: Wyszukiwanie danych
– Budowanie zaawansowanych filtrów bazujące na zagnieżdżaniu jednych zapytań w drugich
– Upraszczanie rozwiązań przy użyciu podejścia modularnego
– Wykorzystywanie wirtualnych tabel w omijaniu niektórych ograniczeń języka SQL

Kategoria 2: Grupowanie danych
– Grupowanie wierszy za pomocą klauzuli GROUP BY
– Wykonywanie obliczeń na pogrupowanych danych
– Filtrowanie grup wierszy za pomocą klauzuli HAVING
– Jednoczesne używanie klauzul WHERE, GROUP BY i HAVING

Kategoria 3: Funkcje skalarne
– Zwracanie wybranych znaków z danych tekstowych
– Sprawdzanie występowania pożądanych znaków w danych tekstowych
– Formatowanie danych tekstowych
– Eliminowanie niechcianych spacji w danych tekstowych
– Zastępowanie fragmentów tekstu nowymi znakami
– Zwracanie elementów daty i czasu
– Wyliczanie różnicy między datami
– Dodawanie i odejmowanie jednostek czasu
– Zaokrąglanie liczb
– Rozpatrywanie przypadków wartości w celu zwracania pożądanych wartości
– Konwertowane wartości na pożądany typ danych
– Rozpoznawanie różnych formatów zapisów daty i czasu
– Pozbywanie się wartości pustych i niezdefiniowanych

Kategoria 4: Łączenie danych
– Łączenie wierszy wynikowych różnych zapytań (tabel)
– Zwracanie wspólnych wierszy wynikowych różnych zapytań (tabel)
– Wyszukiwanie niedopasowanych wierszy wynikowych różnych zapytań (tabel)

Program

Moduł 1: Agregowanie danych
– Agregowanie danych (GROUP BY)
– Funkcje agregujące (SUM, MIN, MAX, AVG, COUNT)
– Zbiory grupujące
– Techniczny aspekt grupowania danych
– Filtrowanie danych zagregowanych (HAVING)
– Złączenia i grupowanie danych (FROM i GROUP BY)
– Funkcje skalarne i grupowanie danych

Moduł 2: Zagnieżdżanie zapytań
– Skalarne zapytanie podrzędne
– Wielowartościowe zapytanie podrzędne
– Samodzielne zapytania podrzędne
– Skorelowane zapytania podrzędne
– Operator EXISTS
– Tabele pochodne
– Wspólne wyrażenia tablicowe (CTE)

Moduł 3: Łączenie wyników zapytań
– Idea operacji na zbiorach (operatory zbiorowe)
– Suma zbiorów (UNION, UNION ALL)
– Sortowanie wierszy wynikowych (zewnętrzna klauzula ORDER BY)
– Część wspólna zbiorów (INTERSECT)
– Różnica zbiorów (EXCEPT)
– Wielokrotne jednorodne operacje na zbiorach
– Logiczna kolejność operacji
– Kontrolowanie logicznej kolejności operacji

Moduł 4: Funkcje skalarne
– Wykorzystywanie funkcji w zapytaniach
– Zagnieżdżanie funkcji
– Funkcje tekstowe
– Zwracanie skrajnych znaków (LEFT, RIGHT)
– Zwracanie wybranych znaków (SUBSTRING)
– Znajdowanie pozycji znaków w tekście (CHARINDEX)
– Zmiana wielkości liter (LOWER, UPPER)
– Likwidacja spacji wiodących i końcowych (LTRIM, RTRIM)
– Odwracanie kolejności znaków (REVERSE)
– Liczba znaków (LEN, DATALENGTH)
– Zastępowanie szukanych znaków (REPLACE)
– Wstawianie znaków na określonej pozycji (STUFF)
– Funkcje daty i czasu
– Zwracanie bieżącej daty i godziny (GETDATE, GETUTCDATE, SYSDATETIMEOFFSET)
– Zwracanie części daty (YEAR, MONTH, DAY)
– Zwracanie jednostki daty i czasu (DATEPART)
– Identyfikowanie dnia tygodnia (@@DATEFIRST)
– Zwracanie nazwy jednostki daty i czasu (DATEANAME)
– Różnica dat (DATEDIFF)
– Dodawanie do daty jednostek czasu (DATEADD)
– Funkcje matematyczne
– Zaokrąglanie liczb (ROUND)
– Zaokrąglanie do liczby całkowitej w dół i w górę (FLOOR, CEILING)
– Potęgowanie i pierwiastkowanie (SQUARE, SQRT, POWER)
– Funkcje logiczne
– Warunkowe wykonywanie operacji (IIF)
– Zwracanie wartości ze zdefiniowanej listy wartości (CHOOSE)
– Funkcje konwertujące
– Niejawna konwersja typów danych (Precedence)
– Konwertowanie wartości (CAST)
– Style konwersji (CONVERT, TRY_CONVERT)
– Konwersja dat, czasu i wartości pieniężnych (PARSE, TRY_PARSE)
– Funkcje systemowe
– Zastępowanie NULLa (ISNULL)
– Zastępowanie NULLa pierwszą nienulową wartością (COALESCE)

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 1400 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem z właściwym oprogramowaniem MS SQL z wbudowanym głośnikiem i mikrofonem (opcjonalnie z kamerą) oraz dostępem do Internetu.

WYMAGANIA PO STRONIE UCZESTNIKA SZKOLENIA:
1. W trakcie szkolenia będzie potrzebny dostęp do instancji SQL Servera na której zainstalowane zostaną bazy.
2. Użytkownik powinien mieć prawa tworzenia nowych baz, tworzenia obiektów, odpytywania obiektów, odtwarzania z backupu.
3. Wersja SQLa co najmniej 2014 lub nowsza.
4. Zainstalowane narzędzie SQL Server Management Studio – może być wersja Express.

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Harmonogram szkolenia:

→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF

09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → warsztat cz. I
11:30 → przerwa 30-minutowa
12:00 → warsztat cz. II
13:30 → przerwa 30-minutowa
14:00 → warsztat cz. III
15:30 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@adnakademia.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

10 10 2024 - 11 10 2024 - Online
21 11 2024 - 22 11 2024 - Online
05 12 2024 - 06 12 2024 - Online
30 01 2025 - 31 01 2025 - Online

Nasi Klienci