Graficzna prezentacja odchyleń wartości kosztów w podziale na ich rodzaje

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Graficzna prezentacja odchyleń wartości kosztów w podziale na ich rodzaje

W materiale przedstawiony zostanie graficzny sposób prezentacji danych przy pomocy wykresu typu tzw. „Flying Bridges” . Na nim zostaną pokazane wartości odchyleń na poszczególnych rodzajach kosztów wykonania w stosunku do planowanych wartości. Na widoku numer 1 przedstawione są wartości planowane i wykonane dla poszczególnych rodzajów kosztów oraz odchylenia dla każdej z pozycji.

TEMAT 2-1Widok 1 Odchylenia na poszczególnych rodzajach kosztów

Najlepszym pokazaniem odchylenia na kosztach jest pokazanie przejścia od łącznej wartości planowanej poprzez odchylenia na poszczególnych pozycjach kosztowych, dzięki czemu końcowym efektem będzie wartość wykonana. Pierwszym krokiem jest zbudowanie tabeli pomocniczej zawierającej cztery kolumny:

  1. SKŁADOWE WYKRESU –  w tej kolumnie  wypisane mamy poszczególne składowe naszego wykresu.
  2. ODCHYLENIE – w kolumnie podane są odchylenia wykonania od planu kosztów dla poszczególnej pozycji kosztowej
  3. ZAMIANA DO WYKRESU –  w tej kolumnie podawana jest wartość bezwzględna odchyleń
  4. WYSOKOŚĆ –  kolumna wylicza wartość sprzedaży od planowanej po poszczególnych odchyleniach, a w rezultacie końcowym efektem jest wartość kosztów wykonana.

Dla składowej wykresu koszt planowany – podawana jest wartość kosztów planowanych, następnie dla poszczególnych pozycji kosztowych stosowana jest formuła z widoku 2. W pozycji koszty wykonanie z formuły wyliczana jest wartość końcowa, która jest równa wartości kosztów wykonanych 148 942 zł.

TEMAT 2-2Widok 2 Formuła w kolumnie WYSOKOŚĆ

Następnie wstawiamy wykres kolumnowy 2-W skumulowany , zaznaczając trzy pierwsze kolumny. Wykres posiada dwie serię, pierwsza dolna to dane z kolumny  WYSOKOŚĆ, natomiast seria druga górna to dane z kolumny ZMIANA DO WYKRESU.

Musimy wykonać dodatkowe czynności:

  1. Ukrycie (brak wypełnienia kształtu) dla serii WYSOKOŚĆ słupków dla składowych poszczególnych produktów. Zostawiamy tylko serię dla koszty planowane  i  koszty wykonanie.
  2. Dodanie etykiety danych dla serii ZMIANA DO WYKRESU oraz serii WYSOKOŚC, ale tylko dla kosztów planowanych i wykonanych.
  3. Zmiana kolorów serii ZMIANA DO WYKRESU dla poszczególnych pozycji kosztowych. Jeżeli odchylenie jest dodatnie to na zielony (wykonanie większe od planu), a jeżeli mniejsze to kolor czerwony.

Końcowy efekt przedstawia widok 3 – wykres typu „Flying bridges” przedstawiający przejście od wartości planowanej kosztów do wartości wykonanej, poprzez odchylenie osiągnięte na każdym z rodzajów kosztów.

TEMAT 2-22Widok 3 Wykres odchyleń wartości kosztów na poszczególnych rodzajach kosztów


Nasi Klienci