Obsługa dokumentu elektronicznego na platformie ePUAP

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Obsługa dokumentu elektronicznego na platformie ePUAP

Kategoria:
Cel szkolenia

Nabycie wiedzy teoretycznej związanej z przesyłaniem dokumentów elektronicznych przez elektroniczną skrzynkę podawczą do urzędu, w tym z przepisami zawartymi w: ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych, rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych, kodeksem postępowania administracyjnego, instrukcją kancelaryjną. Zapoznanie się z pojęciami ESP, UPO, UPD, UPP. Zdobycie wiedzy praktycznej w zakresie: wyszukiwania usługi na ePUAP wypełniania formularza elektronicznego na ePUAP, generowania dokumentu elektronicznego, walidacji dokumentu elektronicznego, podpisywania dokumentu elektronicznego podpisem kwalifikowanym i profilem zaufanym, wysyłania dokumentu elektronicznego do urzędu, generowania odpowiedzi przez urząd.

Adresaci szkolenia

Kadra kierownicza urzędów, pracownicy urzędów zajmujący się korespondencją przez ePUAP, inni pracownicy urzędów.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnik szkolenia będzie znał przepisy regulujące kwestię przesyłania dokumentów elektronicznych przez ESP do urzędu za pomocą platformy ePUAP. Zdobędzie wiedzę praktyczną z obsługi platformy ePUAP.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

– znaleźć wybraną usługę na platformie ePUAP
– wypełnić formularz
– walidować dokument elektroniczny na ePUAP
– podpisać dokument elektroniczny podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym
– wysłać dokument elektroniczny do urzędu
– odebrać dokument elektroniczny z pozycji urzędnika
– wygenerować odpowiedź w postaci dokumentu elektronicznego do petenta
– obsługiwać swoją skrzynkę na ePUAP (dokumenty odebrane, wysłane, robocze, moje pliki, operacje)
– wyszukiwać wzór dokumentu elektronicznego w CRWDE

Program

1. Elektroniczne środowisko pracy urzędu: BIP, Serwis internetowy, elektroniczna skrzynka kontaktowa (ESP, UPO), e-urząd, System Obiegu Dokumentów
2. Elektroniczna skrzynka podawcza w aspekcie ustawy o informatyzacji oraz rozporządzenia w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
3. Urzędowe poświadczenie odbioru w aspekcie ustawy o informatyzacji oraz rozporządzenia w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
4. Dokument elektroniczny? xml? dlaczego taki format?
5. Konta użytkowników: rejestracja konta na platformie ePUAP (w punkcie przewidziane ćwiczenia z zakładania konta dla osoby fizycznej)
6. Profil zaufany w aspekcie ustawy o informatyzacji
7. Ćwiczenia – złożenie wniosku o profil zaufany
8. ePUAP – w aspekcie ustawy o informatyzacji oraz rozporządzenia w sprawie zakresu warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
9. ePUAP – funkcjonalności
10. ePUAP – różne klasyfikacje (w punkcie przewidziane ćwiczenia z wyszukiwania określonej sprawy – usługi)
11. Usługi centralne a usługi lokalne
12. ePUAP – Wypełnienie formularza – ćwiczenia
13. ePUAP – przejście do dokumentu elektronicznego i jego walidacja – ćwiczenia
14. podpisywanie dokumentu elektronicznego profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym – pokaz lub ćwiczenia dla osób które mają podpis
15. Wysyłanie dokumentu elektronicznego do urzędu – ćwiczenia
16. Odbieranie dokumentu elektronicznego przez urząd – ćwiczenia
17. Generowanie odpowiedzi do petenta, podpisywanie i wysyłanie – ćwiczenia
18. Podpisywanie dokumentów elektronicznych wychodzących z urzędu – Kodeks Postępowania Administracyjnego
19. Instrukcja kancelaryjna – przyjmowanie dokumentów z ESP, wysyłanie odpowiedzi do petenta
20. Jak promować usługi zamieszczone na ePUAP przez urząd
21. Funkcje integracyjne ePUAP, wykorzystanie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym na platformach: ZUS, CEIDG, SEKAP
22. Mechanizm tworzenia formularzy na ePUAP i generowania wzorów dokumentów elektronicznych
23. Wzory dokumentów elektronicznych? wyróżnik wzoru – xml, xsd – schema, xsl – wizualizacja
24. Repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych na ePUAP w aspekcie ustawy o informatyzacji oraz rozporządzenia w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 600 zł + 23% VAT

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. 
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy 

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Miejsce zajęć: centrum miasta

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

Nasi Klienci