Szkolenie online MS Excel w księgowości

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Szkolenie online MS Excel w księgowości

30 05 2022 - 31 05 2022 - Online
23 06 2022 - 24 06 2022 - Online
26 07 2022 - 27 07 2022 - Online

Kategoria: ,
Cel szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z najczęściej wykorzystywanymi możliwościami aplikacji Microsoft Excel w pracy działów księgowych oraz przećwiczą ich zastosowanie w praktyce. Po szkoleniu uczestnicy szybko i sprawnie przygotują analizę kosztów, przychodów, rozrachunków, uzgodnień kont, zestawień księgowo-finansowych i danych do sprawozdań bilansowych.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:

Uczestnicy nauczą się korzystać z funkcji Excela szczególnie przydatnych dla pracowników działów księgowości co pozwoli zautomatyzować wykonywanie zadań m.in.:
• przygotować i obrabiać dane z wykorzystaniem formuł i funkcjonalności dostępnych w Excelu,
• analizować każdy nawet bardzo duży zbiorów danych i w ciągu kilku chwil przygotować z niego wielowymiarowe analizy i zestawienia. 

Program szkolenia

1. Analiza kosztów, przychodów i wyniku finansowego na podstawie zapisów z konta:
• Numer konta podzielimy na trzy kolumny, żeby zrobić dowolne analizy.
• Do numeru konta dołożymy nazwę konta, żeby analizy były czytelniejsze dla nie księgowych.
• Z daty księgowania wyodrębnimy dzień, miesiąc, kwartał i rok, żeby analizy można było zrobić dla dowolnego okresu i porównywać dane np. miesiąc do miesiąca.
• Podzielmy dane na koszty i przychody, żeby można było zrobić bardziej ogólne analizy.
• Zrobimy zestawienie kosztów i przychodów w poszczególnych miesiącach i wyliczymy wynik finansowy.
• Zrobimy szczegółowe zestawienie kosztów w podziale na kategorie i miesiące.
• Przeanalizujemy koszty i przychody w poszczególnych kwartałach uwzględniając kategorie ogólne oraz podzielimy dane tak, żeby dane dla każdego pionu były na oddzielnym arkuszu.
• Każdy arkusz zapiszemy jako oddzielny plik.
• Przygotujemy analizę kosztów, policzymy i omówimy wskaźniki struktury i dynamiki kosztów.

2. Różnice kursowe dla wielu walut na podstawie tabel NBP:
• Na podstawie zestawienia faktur i płatności za te faktury oznaczymy skąd pobrać kurs waluty, w której było robione rozliczenie
• Pobierzemy kursy waluty na dzień wystawienia faktury i na dzień dokonania zapłaty.
• Przeliczymy różnice kursowe.
• Omówimy błędy, które się pojawią i wyjaśnimy, na co uważać w przyszłości.
• Podzielimy różnice kursowe na koszty i przychody.
• Zestawimy różnice kursowe w podziale na klientów lub waluty.

3. Należności – analiza
• Omówimy zasady blokowania okienek, żeby nie przesuwały się np. nagłówki
• Omówimy zasady filtrowania danych, jakie mogą pojawić się problemy, na co trzeba uważać, co utrudnia filtrowanie danych
• Omówimy zasady sortowania danych, na co koniecznie trzeba uważać, jak sortować dane wg wielu poziomów albo wg własnego pomysłu, co utrudnia lub uniemożliwia sortowanie danych
• Obliczymy opóźnienie płatności na dowolny dzień
• Podzielimy płatności na terminowe i przeterminowane
• Podzielimy płatności na szczegółowe, dowolne przedziały przeterminowań
• Naliczymy odpisy aktualizujące wartość należności
• Naliczymy odsetki od nieterminowych płatności
• Zrobimy zestawienia płatności w podziale na przedziały przeterminowań
• Przygotujemy analizę zadłużenia poszczególnych Klientów, ich udział w całkowitym saldzie, kosztów odpisów aktualizujących, odsetek.
• Zestawimy należności w przedziałach przeterminowań, wyliczymy wskaźniki struktury, ilości faktur ich daty
• Przygotujemy do wydruku zestawienie, które ma kilkaset stron

4. Należności a płatności
• Na podstawie zestawienia należności i wyciągów bankowych przypiszemy, jakie płatności zostały rozliczone danym przelewem, w jakim wyciągu, jakiego dnia.
• Sprawdzimy, które faktury zostały rozliczone danym przelewem.
• Czy wszystkie faktury są rozliczone?
• Czy wszystkie przelewy z danego wyciągu zostały przypisane do faktur?
• Czy kwota wpłat z wyciągu bankowego różni się od wartości faktur?

5. Przygotowanie załączników do rozksięgowania kosztów:
• Na podstawie dokumentów inwentaryzacyjnych rozliczymy inwentaryzację i zaktualizujemy wartość konta 330
• Przygotujemy do księgowania fakturę za paliwo i wydatki ze stacji benzynowej na podstawie zbiorczego zestawienia transakcji otrzymanego od sprzedawcy.
• Przygotujemy do księgowania biling telefoniczny.
• Podzielmy dane na poszczególne faktury.
• Przygotujemy dokumenty do wydruku.

6. Uzgodnimy konta, aby poznać trzy metody uzgodnienia:
• Sprzedaż z wystawionymi fakturami – metoda prosta
• Konto VAT z zapisami z rejestru, gdzie każdy dokument jest pokazany w wielu pozycjach i na różne sposoby w rejestrze i na koncie
• Konto rozliczenia zakupu, gdzie nie będzie pozornie części wspólnej, która ułatwi uzgodnienie

7. Środki trwałe
• Obliczymy datę rozpoczęcia i zakończenia amortyzacji
• Obliczymy wartość umorzenia za miesiąc, za rok, na koniec roku, % umorzenia, wartość netto środka trwałego
• Uzupełnimy tabelę amortyzacyjną zapisami dla każdego miesiąca
• Bardzo szybko z tabeli za rok 2020 zrobimy tabelę na rok 2021, która sama już wszystko przeliczy
• Pogrupujemy dane, które muszą być schowane
• Przygotujemy PK do księgowania amortyzacji
• Przygotujemy zestawienie do szybkiego porównania ewidencji księgowej z rzeczywistością – czy ewidencja księgowa jest aktualna

8. Obrotówka
• Na podstawie obrotówki zrobimy bardzo szybko zestawienie stanu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – przykłady tabel do informacji dodatkowej do bilansu
• Porównamy salda konta 201 z obrotówki z saldami klientów wykazanymi w ćwiczeniu z analizą należności
• Rozwiążemy problem blokowania okienek
• Po co zestawiać obrotówki za różne okresy w tym samym arkuszu i jak to zrobić.
• Do czego wykorzystać tak zestawione obrotówki?

9. Druk sprawozdania – na podstawie przykładowego druku bilansu i rachunku zysków i strat:
• Ustawimy obliczenia w bilansie tak, aby nie pojawiały się błędy typu #DZIEL/0!
• Bardzo szybko znajdziemy i pokolorujemy komórki zawierające formuły, żeby były bardziej widoczne (żeby ich nie skasować przez pomyłkę)
• Zabezpieczymy przed zmianami wszystkie komórki, które nie zawierają liczb wpisanych z ręki
• Nauczymy się, jak błyskawicznie wyczyścić formularz w wpisanych wcześniej danych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 1090 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

→ da zgłoszona osoba musi dysponować komputerem z wbudowanym głośnikiem i mikrofonem (opcjonalnie z kamerą) oraz oprogramowaniem MS Excel i dostępem do Internetu.

→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 09:00-15:00

Harmonogram szkolenia:

→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF

08:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
09:00 → warsztat cz. I
10:30 → przerwa 15-minutowa
10:45 → warsztat cz. II
12:15 → przerwa 15-minutowa
12:30 → warsztat cz. III
15:00 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@adnakademia.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

30 05 2022 - 31 05 2022 - Online
23 06 2022 - 24 06 2022 - Online
26 07 2022 - 27 07 2022 - Online

Nasi Klienci